RT 02-11036 et

SI-ühikud ehitusvaldkonnas

Tagasi
Kirjeldus

Käesolevas juhendis selgitatakse lühidalt rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi (SI-süsteemi) ülesehitust ja kasutamist ehitusvaldkonnas. Juhendkaart lähtub standardist SFS-ISO 80000-1 „Suurused ja ühikud”, osa 1 „Üldist”, mille sisu vastab rahvusvahelisele ingliskeelsele standardile ISO 80000-1:2009 „Quantities and units. General”.