RT 18-10922-et

Kinnisvara tehnilised kasutusead ja korrashoiuperioodid

Tagasi
Kirjeldus

Käesolevas juhendkaardis on esitatud kinnisvara tarindite, ehitiseosade, krundil olevate rajatiste, tehnosüsteemide ja -seadmete keskmised tehnilised kasutusead, ülevaatusintervallid, hooldusvahemikud ja korrashoiuperioodid. Andmeid saab kasutada mh seisukorrahinnangu koostamisel, seisukorraülevaatusel, energiatõhususe jälgimisel, seisukorrauuringu teostamisel ja korrashoiuplaani koostamisel ning hanke projekteerimisel ja elukaare määramisel. Neist on abi ka hoone kasutus- ja hooldusjuhendite, hooldusraamatu koostamisel.