RT 29-10097-et

Ehitusmaalritööd, sõnastik

Tagasi
Kirjeldus

Eestikeelsed märksõnad on antud paksus kirjas. Määratluses on kursiivis toodud need sõnad, mis mujal sõnastikus esinevad märksõnana. Värvi- ja lakitüüpidest on võõrkeelsed vasted toodud vaid värvidele. Komaga on eraldatud sünonüümid, mida võib kasutada üksteise asemel. {} Looksulgudes on sünonüümid, rnille kasutamine pole soovitatav. Nurksulgudes on sõna või sõnaosa, mille võib ära jätta, ilma et termini sisu muutuks.