RT 14-11103-et

Sisetööde RYL 2013 Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded. Hoone sisetööd

Tagasi
Kirjeldus

Sisetööde RYL-i ülesehitus on muudetud varasema Talo 90 liigitusega võrreldes Talo 2000 liigituse kohaseks. Viited on ajakohastatud. Muutuvat seadusandlust on püütud arvestada väljaandmise hetkeni. Sisetööde RYL 2013-s on 33 ehitisosade peatükki ja 39 tööde kirjelduste peatükki. Käsiraamatu lõpus on alfabeetiline terminite loend ja kirjanduse loend. Peatükkide sisu on kohandatud varasemast enam sisetööde keskseks. Käsitletud on näiteks mittekandvaid ja jäigastavaid ehitisosi ning soojustuse käsitlemisel on lähtutud siseruumi omadustest. Käsitletud on ka tuletõkketöid ja uudsena on lisatud tuletõkenditööd. Plaatimistööde osas on eraldatud tava- ja basseinide plaatimine ning ka heliisolatsioon ja helisummutus on jagatud eraldi peatükkidesse. Eraldi peatükk on ka puittreppide ehitamine. Võrreldes eelmise väljaandega on Keskkonnamõjude osast eraldatud Lammutamine ja säilitamine. Täiendatud on peatükkide sisu. Näiteks varasem betoonpindade eeltasandamine käsitleb nüüd ka muude pindade eelõgvendamist ja krohvitöödele on lisatud kipskrohvimine. Eelmise Viimistlus RYL-i värvimistöid käsitletakse nüüd ainult Maalritööde RYL-is ja seadmete paigaldamist Hoone Tehnosüsteemide RYL-is. Sisetööde RYL 2013 kvaliteedinõudeid kohaldatakse uusehitustele, kuid neid võib sobivates osades kohaldada ka remontehitusele. Tööosade peatükkide punktis Remont on esitatud ka remontehitusele seatavaid nõudeid. Sisetööde RYL 2013 asendab eelmist väljaannet Viimistlus RYL 2000. Raamatu maht 364 lk.